Skip to content
lowres AAD S4ALL 2283
Veiligheid voor alles en iedereen
Security 4 ALL
 
Onze visie

Je moet de plannen aanpassen aan de omstandigheden, niet de omstandigheden aan de plannen.

Hoe zien wij U?
Een klant is de belangrijkste persoon in onze onderneming. In levende lijve, per brief, e-mail of per telefoon. Een klant is niet afhankelijk van ons. Een klant betekent geen storing in onze dagelijkse bezigheden. Hij is het doel van onze bezigheden. Wij bewijzen hem geen gunst doordat hij ons de gelegenheid geeft hem te bedienen. Een klant is iemand die met zijn wensen bij ons komt. Het is onze taak die wensen te vervullen op een bevredigende wijze, zowel voor hem als voor ons. Dat is de definitie van een klant in onze onderneming.

Alarmopvolging

Ook wel genoemd keyholding of sleutelbeheer.
Bij een alarm gaan wij voor u ter plaatse, we maken een buitencontrole en betreden het pand. Indien wij geen onregelmatigheden aan treffen schakelen wij het systeem weer in en sturen wij u een rapport per mail dat wij zijn geweest. Indien wij wel calamiteiten waarnemen wordt de politie en een door u opgegeven meldadres gebeld. Indien gewenst kunnen wij ook voor afdichting zorg dragen. 

Collectieve surveillance

Bij deze vorm van surveillance komen wij 2 maal per etmaal bij u langs, dit heeft een zeer preventieve werking. Surveillanten letten er niet alleen op dat bij uw woning ramen en deuren nog gesloten zijn maar letten ook op de omgeving, verdacht geparkeerde auto’s met mensen erin, enz. Verder zal bij een eventueel alarm onze man nog sneller dan normaal bij u zijn.

Mobiele surveillance

Na sluitingstijd kunnen wij een brand en sluitronde lopen, enkele uren de werkzaamheden overnemen van uw vaste receptioniste, een externe controle uitvoeren of het systeem voor u uitschakelen en plaats nemen achter de receptie totdat uw vaste receptioniste er is.

Sluitingsbegeleiding

Wij zijn aanwezig 10 minuten voor afsluiten en houden de omgeving in de gaten. Onze mensen blijven in hun voertuig en gaan pas weg nadat het laatste personeelslid de straat uit is.

Zeer representatieve en doortastende beveiligers nemen de veiligheid en de bewaking van uw bedrijf over na sluitingstijd. De werkzaamheden kunnen zeer divers zijn als ze maar verband houden met de beveiligingstaken.

Receptiebeveiliging

Zeer representatieve dames en heren voeren alle voorkomende receptie- en telefoonwerkzaamheden voor u uit. U haalt continuïteit binnen en combineert service met security. Wij zorgen ervoor dat de eerste indruk van uw klanten positief is over uw organisatie.

Terreinbeveiliging

Tijdens onder andere de bouwfase wordt er jammer genoeg veel gestolen en vernield. Securtiy 4 ALL verzorgt  de bewaking van vele bouwterreinen dit houdt in dat wij bij sommige bouwterreinen een bewaker leveren die avond, nacht en de weekenden de terreinen bewaakt. Tevens doet Security 4 All veel surveillance werk voor bouwterreinen. U kunt hierbij denken aan camerapalen die continue gemonitord worden waarbij wij uitrukken wanneer mensen gedetecteerd worden op het terrein. 

Het is al vervelend genoeg dat u soms persoonsbeveiliging nodig heeft, Security 4 ALL zal er alles aan doen om het ongemak tot een minimum te beperken.

Wij nemen vooral de volgende zaken “onder de loep”:

 • Hoe is de woonomgeving, werkomgeving en het vervoer beveiligd?
 • Hoe staat het met de security-awareness van de betrokkene en zijn directe omgeving?
 • Is er een goede personele beveiliging (antecedenten onderzoek e.d.)
 • Het voorkomen van vaste patronen.
 • Goede afspraken met de opsporingsdiensten.

Pas als de dreiging groter wordt gaan we over tot close protection, maar ook dit doen wij op een manier zodat u er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

Security 4 All kan de volgende observatie en recherche werkzaamheden voor uw verzorgen:

 • Alimentatie fraude
 • Concurrentiebeding
 • Incasso
 • (interne) diefstal onderzoek
 • Overspel
 • Uitlekken en misbruik van (bedrijfs)gegevens
 • Verzuim fraude

Recherchewerkzaamheden worden in artikel 1 van de Wet gedefinieerd als: “Het vergaren en analyseren van gegevens”. Particuliere recherchebureaus doen onderzoek op verzoek van een opdrachtgever, in het private domein. Het zal daarbij veelal gaan om onderzoek naar feiten en omstandigheden die de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn.

Te denken valt aan onderzoek in verband met een vermoeden van fraude, gepleegd door mede- werkers van een bedrijf, de naleving van concurrentiebedingen, het natrekken van sollicitanten en het verzamelen van bewijs in verband met ontslagzaken. Vaak zullen dergelijke feiten tevens onder de omschrijving van een strafbaar feit vallen, maar dat is niet de invalshoek voor de particuliere recherche.

Particuliere recherche dient niet primair een strafrechtelijk of strafvorderlijk doel. De reactie op het onderzoek zal in de private sfeer liggen (bijvoorbeeld een ontslag of een regeling tot het betalen van schadevergoeding). Recherchebureaus houden zich niet bezig met strafvorderlijke opsporing. Die taak is voorbehouden aan politie en buitengewone opsporingsambtenaren, aan wie daartoe bij wet exclusieve bevoegdheden zijn verleend.

Het in stand houden van een recherchebureau zonder vergunning is op grond van artikel 2 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus verboden en strafbaar gesteld in artikel 1, sub 4, van de Wet economische delicten.

Wat houdt de privacygedragscode in?

Sinds 1 juni 2004 zijn recherchebureaus verplicht de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus te hanteren. Deze gedragscode is oorspronkelijk opgesteld door de brancheorganisatie, in nauw overleg met de overheid. In januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de privacygedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Vervolgens heeft de minister van Justitie besloten deze privacygedragscode deel uit te laten maken van de regelgeving die geldt voor alle particuliere recherchebureaus. In verband daarmee is de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus aangepast en is de privacygedragscode als bijlage bij deze Regeling opgenomen.

De gedragscode beschrijft de praktijk van het particuliere onderzoek en geeft daar normen voor. Beschreven wordt wat bij het uitvoeren van onderzoek mag en wat niet mag, wat de rechten zijn van degene die onderzocht wordt, hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens, et cetera. De meest voorkomende methoden van onderzoek worden behandeld, zoals het interviewen van personen, observatie, heimelijke observatie door middel van camera’s en het meeluisteren en opnemen van (telefoon)gesprekken.

Security 4 All begeleidt en beveiligd uw waardetransporten (nationaal en internationaal) met onopvallende voertuigen. Twee gediplomeerde beveiligers observeren te allen tijde de waardevolle lading van beginpunt tot eindbestemming.
Wij houden voortdurend contact met de chauffeur van het te beveiligen voertuig. Tijdens de rit zal de chauffeur moeten rusten en zullen onze beveiligers toezicht houden op de te vervoeren lading.

Iedere vakbekwame transportbeveiliger die bij ons in dienst is, is in het bezit van een certificaat welke aansluit op de specifieke behoeftes van de opdrachtgever. Daarnaast zijn de beveiligers in het bezit van een BHV, EHBO en AED diploma.

Na afloop van de transportbegeleiding zullen wij u rapporteren over het verloop van het transport en met u evalueren.

Security 4 All kan chauffeurs voor transportbeveiliging 24 uur per dag leveren.

Onder ad-hoc bewaking verstaan wij het leveren van bewaking op de korte termijn. Er zijn vele voorbeelden van het nodig hebben van bewaking op de korte termijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw alarmsysteem stuk is of dat er een verbouwing aan de gang is waardoor er op de korte termijn, vaak nog dezelfde dag, een bewaker geleverd mote worden. Security 4 All is sterk op dit gebied en kan in alle gevallen een bewaker leveren op de korte termijn.

U kunt bij ons diverse zaken huren voor evenementen:

 • portofoons met oortjes
 • detectiepoorten
 • handscanners

In openbare gelegenheden, bevindt zich over het algemeen veel publiek. In deze situaties is het daarom van groot belang dat de veiligheid van uw gasten en uw personeel gewaarborgd kan worden. De kans dat iemand in het bezit van een wapen is, is relatief groot.

Controle op dit wapenbezit is dan ook helaas noodzakelijk en daardoor gerechtvaardigd.

Een dergelijke controle dient echter snel en efficiënt plaats te vinden en tevens de privacy van uw bezoekers te waarborgen. Een detectiepoort en/of handdetector is hiervoor het aangewezen middel. Security 4 All maakt gebruik van de beste metaaldetectiemiddelen. Wij gebruiken hiervoor het merk Ceia. Dit merk poort komt u tegen over de hele wereld onder andere bij luchthavens.

Wilt u meer informatie over het beveiligen van uw activiteit of evenement?
We hebben zeer veel ervaring en denken graag met u mee.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Security 4 ALL werkt samen met enkele goede lokale alarminstallateurs, zij onderscheiden zich positief m.b.t. flexibiliteit, kwaliteit en prijs.

Iedere 3 minuten vindt er ergens in Nederland een inbraak plaats, en door allerlei factoren is de sociale controle de laatste jaren sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor woonwijken als voor industriële gebieden. Wij bieden u door onze geselecteerde partners inbraak detectiesystemen die speciaal aan uw eisen voldoen en op diverse omstandigheden worden afgestemd. Dit is mogelijk voor een simpel ( maar doeltreffend ) woonhuissysteem tot een zeer omvangrijke installatie voor de zakelijke markt.

Afhankelijk van het te beveiligen risico kunnen systemen ook draadloos worden uitgevoerd. Naast akoestische signaalgevers kan een installatie uiteraard worden aangesloten op een particuliere alarmcentrale ( PAC ). Zij ontvangen en monitoren alle meldingen van uw systeem en zetten de benodigde acties in gang.

Zoals u waarschijnlijk wel weet is het voor havenbedrijven die zaken doen met de Verenigde Staten al enige tijd verplicht te voldoen aan de ISPS code. Security 4 ALL beschikt over gediplomeerde havenbeveiligers. Niet alleen kunnen wij de beveiliging leveren voor uw havengebied, maar ook kunnen wij een groot gedeelte van de organisatie rond de ISPS code uit handen nemen.

De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen.

Doelstellingen ISPS

 • Een internationaal raamwerk opzetten tussen regeringen en de scheepvaartindustrie.
 • Preventieve maatregelen nemen tegen veiligheidsincidenten.
 • Taken en verantwoordelijkheden vaststellen voor de bescherming van de maritieme veiligheid.
 • Een methode hebben om de veiligheidssituatie te beoordelen.
 • Plannen en procedures beschikbaar hebben om te reageren op incidenten.
 • Beschikbaar en gerelateerde informatie uitwisselen en verzamelen.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen

 • Verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen.
 • Verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht.
 • Eisen dat de (verplichte) veiligheidsplannen voor de schepen en de haventerreinen gebaseerd zijn op een (verplichte) beoordeling van de veiligheidssituatie.
 • Training en oefeningen voorschrijven om alle betrokkenen met de veiligheidsplannen vertrouwd te maken.

Security levels ISPS

 • Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen.
 • Security level 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident.
 • Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld).

Bel voor een afspraak: 023 544 44 88 WhatsApp voor een afspraak: 06 50290527